اصطلاحات طراحی سایت

/Tag: اصطلاحات طراحی سایت

اصطلاحات طراحی سایت

اصطلاحات طراحی سایت 

اصطلاحات اولیه طراحی وب

Web Page ( صفحه‌ی وِب ) :
به مجموعه ای از تصاویر و نوشته‌ها كه به صورت یك صفحه از طریق اینترنت قابل دسترسی می‌باشند ، صفحه وب می‌گویند

Web Site ( وب سایت ) :
پایگاهی بر روی فضای مجازی اینترنت ، شامل مجموعه ای از صفحات […]