مقدمه ای بر بهینه سازی و الگوریتم های موجود

مقدمه ای بر بهینه سازی و الگوریتم های موجود هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل [...]