کد رنگ ها در html


در این صفحه شما یک جدول از اسامی رنگ هایی پیدا خواهید کردکه با بیشتر مرورگرها پشتیبانی می شوند.
توجه: فقط 16 نام رنگ با استاندارد W3C HTML 4.0 پشتیبانی می شوند. برای بقیه رنگ ها باید از مقادیر مبنای 16 آنها استفاده کرد.

نام رنگمبنای 16رنگ
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#00FFFF
Aquamarine#7FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#000000
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#0000FF
BlueViolet#8A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#5F9EA0
Chartreuse#7FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#6495ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#00FFFF
DarkBlue#00008B
DarkCyan#008B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGray#A9A9A9
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#8B008B
DarkOliveGreen#556B2F
Darkorange#FF8C00
DarkOrchid#9932CC
DarkRed#8B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#8FBC8F
DarkSlateBlue#483D8B
DarkSlateGray#2F4F4F
DarkTurquoise#00CED1
DarkViolet#9400D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#00BFFF
DimGray#696969
DodgerBlue#1E90FF
Feldspar#D19275
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#228B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Gray#808080
Green#008000
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#4B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#7CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGrey#D3D3D3
LightGreen#90EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#20B2AA
LightSkyBlue#87CEFA
LightSlateBlue#8470FF
LightSlateGray#778899
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#00FF00
LimeGreen#32CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#800000
MediumAquaMarine#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#9370D8
MediumSeaGreen#3CB371
MediumSlateBlue#7B68EE
MediumSpringGreen#00FA9A
MediumTurquoise#48D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#191970
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#000080
OldLace#FDF5E6
Olive#808000
OliveDrab#6B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#98FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#D87093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#800080
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#4169E1
SaddleBrown#8B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#2E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#87CEEB
SlateBlue#6A5ACD
SlateGray#708090
Snow#FFFAFA
SpringGreen#00FF7F
SteelBlue#4682B4
Tan#D2B48C
Teal#008080
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#40E0D0
Violet#EE82EE
VioletRed#D02090
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#9ACD32

 

اگر کدهای html یا CSS رو نگاه کرده باشید ، در قسمت هایی که برای تنظیم رنگ متن ، پس زمینه ، حاشیه و … وجود داره معمولا رنگ رو با یک کد رنگ خاص به کار بردند . چیزی شبیه rrggbb# .

امروز می خوایم به صورت کامل و مفصل در مورد نام و کد رنگ ها در زبان های html و CSS صحبت کنیم .

:: معمولا رنگ ها رو به سه طریف در میون کدهای html و css استفاده می کنند . این سه شیوه رو براتون در جدول زیر آوردم